ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Κάθε Σύνεδρος που υποβάλλει την αίτηση συμμετοχής στο Συνέδριο συμφωνεί και δεσμεύεται πλήρως από τους ακόλουθους όρους

Γενικοί Όροι Συνεδρίου

 • Στο Συνέδριο «Authentic Talks» μπορούν να συμμετάσχουν άτομα 18 ετών και άνω.
 • Η είσοδος στο χώρο διεξαγωγής του Συνεδρίου και η παραλαβή του Kit (υλικό Συνεδρίου) θα πραγματοποιείται αυτοπροσώπως από τους εγγεγραμμένους Σύνεδρους αποκλειστικά και μόνο από το Κέντρο Εξυπηρέτησης του Συνεδρίου (γραμματεία) την ημέρα διεξαγωγής του Συνεδρίου. Η ταυτοποίηση θα πραγματοποιείται με την επίδειξη φοιτητικού πάσου ή φοιτητικής κάρτας (ISIC Student Card) σε περίπτωση που ο Σύνεδρος είναι φοιτητής ή ταυτότητας/ άλλου νόμιμου εγγράφου ταυτοποίησης (π.χ. διαβατήριο, άδεια οδήγησης) και οποιουδήποτε άλλου εγγράφου υποδείξει η Οργανωτική Επιτροπή σε περίπτωση άλλης ιδιότητας του Συνέδρου.
 • Σε περίπτωση που ο Σύνεδρος δεν έχει μαζί του κάποιο έγγραφο ταυτοποίησης δεν θα του επιτραπεί η είσοδος στο χώρο διεξαγωγής του Συνεδρίου.
 • Όλοι οι Σύνεδροι οφείλουν να σέβονται και να τηρούν τους κανονισμούς του Συνεδρίου πριν, καθ’ όλη τη διάρκεια διεξαγωγής του και μετά.

  • Οι συμμετέχοντες στο Συνέδριο συναινούν στη φωτογράφησή τους κατά την ημέρα και τις ώρες διεξαγωγής του από φωτογράφους του Συνεδρίου και το Επίσημο Φωτογραφικό Πρακτορείο του ΣΕΓΑΣ, στη λήψη της εικόνας τους κατά τη βιντεοσκόπηση, μαγνητοσκόπηση, ή άλλης μορφής οπτικής καταγραφής του γεγονότος. Οι συμμετέχοντες συμφωνούν με τη χρήση των λήψεων αυτών και την αναπαραγωγή τους από τον ΣΕΓΑΣ για λόγους ενημέρωσης ή προβολής της εκδήλωσης σε συνδυασμό με το ονοματεπώνυμό τους. Τα σχετικά εμπορικά δικαιώματα από τα παραπάνω ανήκουν αποκλειστικά στον ΣΕΓΑΣ και οι συμμετέχοντες δεν έχουν κανένα δικαίωμα ιδιοκτησίας επί των παραπάνω φωτογραφικών ή άλλων λήψεων, ούτε δικαίωμα σε ολική ή μερική αποζημίωση για το λόγο αυτό.
 • Ο ΣΕΓΑΣ και η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής του προγράμματος του Συνεδρίου, των όρων και κανονισμών συμμετοχής και διεξαγωγής του χωρίς πρότερη ειδοποίηση, με ανάρτηση στη ιστοσελίδα του Συνεδρίου ή του ΣΕΓΑΣ.

 

Όροι Εγγραφής

 • Στο Συνέδριο «Authentic Talks» μπορούν να συμμετάσχουν μόνο εγκύρως και εγκαίρως εγγεγραμμένοι Σύνεδροι.
 • Το Συνέδριο «Authentic Talks» πραγματοποιείται την ήμερα που έχει οριστεί ως ημέρα διεξαγωγής του, ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών. Μόνο σε περίπτωση εξαιρετικών συνθηκών ή άλλου γεγονότος ανωτέρας βίας έχουν το δικαίωμα ο ΣΕΓΑΣ και η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου να αποφασίσουν την αναβολή του ή την ακύρωση του Συνεδρίου ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες. Σε μια τέτοια περίπτωση, η αίτηση συμμετοχής στο Συνέδριο ακυρώνεται.
 • Ο ΣΕΓΑΣ και η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου «Authentic Talks» έχουν το δικαίωμα να αναστείλουν ή να κλείσουν τις εγγραφές χωρίς πρότερη ενημέρωση, με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου ή του ΣΕΓΑΣ.
 • Η εγγραφή στο Συνέδριο «Authentic Talks» είναι δυνατή μόνο μέσω της OnLine πλατφόρμας εγγραφών που υπάρχει διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου ή με άλλους τρόπους που θα υποδειχθούν από την Οργανωτική Επιτροπή.
 • Τα προσωπικά στοιχεία που δηλώνονται από τον συμμετέχοντα κατά την υποβολή της δήλωσης συμμετοχής είναι απολύτως αληθή. Σε περίπτωση που η αίτηση/δήλωση συμμετοχής υποβάλλεται από τρίτο πρόσωπο, θεωρείται ότι ο συμμετέχων συμφωνεί για τη διάθεση των προσωπικών του δεδομένων προς τον ΣΕΓΑΣ και την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου μέσω του τρίτου προσώπου.